PIVNÍ MENU

PRÁVĚ ČEPUJEME

VRANÍK 11% SVĚTLÝ LEŽÁK, SPODNĚ KVAŠENÝ 25 Kč
VRANÍK 11,5% IPL (INDIA PALE LAGER) - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 28 Kč
VRANÍK 12% PREMIUM - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 28 Kč
REPUBLIKA 12,5% - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 30 Kč

PIVO S SEBOU

VRANÍK 10% - SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO, SPODNĚ KVAŠENÉ 42 Kč / 1l, 55 Kč / 1,5l
VRANÍK 11% SVĚTLÝ LEŽÁK, SPODNĚ KVAŠENÝ 44 Kč / 1l, 58 Kč / 1,5l
VRANÍK 11,5% IPL (INDIA PALE LAGER) - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 46 Kč / 1l, 61 Kč / 1,5l
VRANÍK 12% PREMIUM - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 48 Kč / 1l,
REPUBLIKA 12,5% - SVĚTLÝ LEŽÁK SPODNĚ KVAŠENÝ 50 Kč / 1l,

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,
naše společnost Pivovar Vraník s.r.o., IČO 26919214, se sídlem Trnava 23, 763 18 (dále „společnost") je správcem
osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.
Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR") a na to navazujících právních
předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme
Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích.
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:
e-mail: info@pivovarvranik.cz

1. Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména z těchto důvodů (účelů):
(i) uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / poskytnutí služby.
(ii) vedení databáze klientů a jejich kontaktních údajů.
(iii) fakturace a vedení účetnictví.
(iv) vedení pohledávek vůči klientům.

2. Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?
Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje:
(i) k vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
společností. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno
a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.
(ii) pokud společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost).
(iii) pokud je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze
klientů).

3. Jaké osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které společnost získala na základě
plnění Vaší objednávky. Společnost zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
Společnost zpracovává osobní údaje klienta zejména v tomto rozsahu:
(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e- mailovou adresu.
(ii) Popisné údaje: bankovní spojení.

(iii) Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce klienta.

4. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?
Klient bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje subjektům nebo orgánům:
(i) které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení
osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
(ii) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
(iii) zajišťujícím služby provozování internetového portálu www.pivovarvranik.cz
Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5. Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?
Společnost bude osobní údaje klienta uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými
právními předpisy a po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
společností, maximálně po dobu 10 let.

6. Jaká jsou práva klienta?
(i) Klient je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu
společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je klient oprávněn požadovat opravu či doplnění svých
osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní
údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.
(ii) V případě pochybností o zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na
výše uvedené emailové adrese nebo jste oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace je platná ke dni: 25.5.2018

Zdislava Vraníková